Het Woord dat inspireert

"Beschouwt de mens als een mijn, rijk aan edelstenen van onschatbare waarde." - Bahá'u'lláh

Lees verder

De geschriften van wereldgodsdiensten zijn een bron van wijsheden.


Veel mensen putten kracht, troost en inspiratie uit de Woorden die er als een schat in verborgen liggen. In deze turbulente tijd ervaren ze een moment van bezinning als voeding voor de ziel.

Wilt u ook per E-mail een inspirerende tekst ontvangen uit één van de boeken en tradities van het Bahá'í-geloof, de Islam, het Christendom, het Boeddhisme, het Jodendom of het Hindoeïsme? U bent van harte uitgenodigd om u hiervoor in te schrijven.

Claartje Bos uit Valburg schrijft:


"Het is fijn om dagelijks een kort stukje inspiratie met mooie plaatjes via de mail te krijgen. Soms geeft het richting aan m'n dag, soms troost het, soms stuur ik het door omdat het geknipt lijkt voor iemand speciaal, en soms zegt het me wat minder. Mooi dat het teksten uit alle godsdiensten zijn, dat overtuigt me dat we allen één zijn!"

Lidy Jansen uit Dieren schrijft:


"Dank voor de teksten van het bezinningsmoment, dat is iedere dag weer een inspiratie. Het zijn ook fijne teksten om in het meditatieve gedeelte van de avonden te gebruiken dus ik ben er dubbel blij mee!"

Hier kunt u zich inschrijven

* indicates required

Zes wereldgodsdiensten


Het Hindoeïsme

Het Jodendom

Het Boeddhisme

Het Christendom

De Islam

Het Bahá'í-geloof

Het Hindoeïsme

Het Hindoeïsme is waarschijnlijk 3500 jaar geleden ontstaan rond de rivier de Indus in het noorden van India.


Deze oudste wereldgodsdienst bezit een rijkdom aan heilige Boeken met spirituele teksten, heldenverhalen en praktische leefregels. Het belangrijkste boek is de Bhahavat Gita. Het werd geopenbaard door de profeet Krishna in de 7e eeuw vóór Christus.

"Als de pracht van duizend zonnen tegelijk aan de hemel zou schijnen, zou het enigszins lijken op de schitterende glorie van de Allerhoogste."

Bhagavat Gita Hoofdstuk 11:12

Het Jodendom

De Profeet Mozes is de Grondlegger van het Jodendom.


Hij bevrijdde de Israëlieten uit hun slavernij in Egypte en leidde hen naar het beloofde land Palestina. In 1300 vóór Christus openbaarde Hij de Tien Geboden en de vijf boeken van de Hebreeuwse Bijbel. De Tien Geboden worden beschouwd als de grondslag van alle wetgeving en ethiek.

"Het gevolg van rechtvaardigheid zal vrede zijn en de uitwerking zal rust zijn en vrede voor altijd."

Jesaja 32:17

Het Boeddhisme

Boeddha werd in het jaar 563 vóór Christus geboren aan het hof van een koning.


Hij deed afstand van alle pracht en praal en onderwees het Acht voudige Pad: door zuiver denken en handelen, door mededogen en meditatie kan de mens zich bevrijden van louter aardse gehechtheid. Het boek Dhammapada bevat een groot aantal diepzinnige uitspraken van Boeddha.

"Laat ieder mens eerst zichzelf opvoeden tot wat behoorlijk is, laat hem dan anderen leren: zo zal een wijs mens zich vrijwaren voor leed. "

Dhammapada 158

Het Christendom

Jezus van Nazareth predikte Zijn leer gedurende drie jaar.


Daarna verspreidde Zijn leringen zich over de hele aarde en het Nieuwe Testament is nog steeds het meest gelezen boek. Geïnspireerd door het Evangelie doen miljoenen mensen aan liefdadigheid en zetten zich in voor de kwetsbaren in de samenleving.

"Minacht de profetische woorden niet. Onderzoek alles op zijn waarde en houdt vast wat goed is."

Eerste brief van Paulus aan Tessalonica 5:21

De Islam

De Profeet Mohammed ontving Zijn Openbaring in het jaar 610.


Hij bracht vrede en beschaving onder de oorlogzuchtige stammen van Arabië. In korte tijd bloeiden kunsten en wetenschappen op in het Midden Oosten. Ook het Westen heeft daarvan geprofiteerd. De Koran bevat teksten van buitengewone schoonheid en zeggingskracht.

"O, mensen! Wij hebben julle uit man en vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkander zouden kennen. "

De Koran Sura 49 :13

Het Bahá'í-geloof

Bahá'u'lláh leefde van 1817 tot 1892 en Hij is daarmee de meest recente Boodschapper van God.


Hij bracht nieuwe geestelijke en sociale leringen voor ons tijdperk. Zijn boodschap is de eenheid van God, de eenheid van het menselijk ras en de eenheid van alle religies.

"Er kan geen enkele twijfel over bestaan dat alle mensen ter wereld, tot welk ras of welke godsdienst zij ook behoren, hun bezieling putten uit één hemelse Bron en de onderdanen zijn van één God."

Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh CXI

Het Meditatief Moment

Tijdens het Meditatief Moment lezen we teksten uit wereldgodsdiensten afgewisseld met muziek.


Daarna is er gelegenheid om over het thema met elkaar van gedachten te wisselen. Een Meditatief Moment duurt ongeveer anderhalf uur en het wordt meestal om de twee weken bij iemand thuis georganiseerd. Iedereen is welkom!

 

 

Marco Visser uit Nijmegen schrijft:


"Het meditatieve moment geeft je de ruimte om binnen een thema op zoek te gaan in je gevoelsleven en dit te delen met anderen en zo van hen en van je zelf te leren om dat thema in je leven te verwezenlijken."

Gosien Boerboom uit Nijmegen schrijft:


"Het Meditatief Moment geeft je inzicht in je diepste zelf. Je innerlijk komt aan het woord en dat dient als verrijking van jezelf en je medemens."

 

Meer weten? Bel 024 – 3452461 of stuur een E-mail naar: c.hamburger@xs4all.nl

Bahá'í-geloof website: www.bahai.nl

 

 

De Bahá'í-wereldgemeenschap


Het Bahá'í-geloof is de meest verbeide wereldgodsdienst na het Christendom. In talloze steden en dorpen proberen bahá'ís zich dienstbaar te maken. Ze nemen initiatieven op het gebied van geestelijke en morele ontwikkeling. Het Meditatief Moment is daar een voorbeeld van. Er zijn ook projecten voor de geestelijke opvoeding van kinderen en de bekrachtiging van jeugd.